แนวคิดการรวบรวมไอเดียตอนที่2

ความเดิมตอนที่แล้วที่ได้ลองผลิตไอเดียกันไป ตอนนี้มาแนะนำการเก็บเกี่ยวไอเดียที่ถูกผลิตขึ้นมา ซึ่งบางครั้งผลิตขึ้นมาโดยไม่จำเป็นหรือโดยบังเอิญไม่ให้สูญเ

อ่าต่อ

ก้าวแรกของนักประดิษฐ์

ก้าวสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาที่ไม่ยอมหยุดนิ่ง กับเรื่องใกล้ๆ ตัวที่ดูเหมือนว่าเราจะมองข้ามไป เป็นคำถามที่อยากให้คุณตอบ “วันนี้เราจะเป็นนั

อ่าต่อ

องค์ประกอบที่ 10 : แผนฉุกเฉิน

องค์ประกอบที่ 10 : แผนฉุกเฉิน แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่สถานการณ์หรือผลลัพธ์จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ห

อ่าต่อ

องค์ประกอบที่ 9 : แผนการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 9 : แผนการดำเนินงาน ผู้เขียน : ผศ.วิทยา ด่านธำรงกูล หลังจากผู้ประกอบการกำหนดกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ของกิจการอย่างรอบคอบและครบถ้วนแล้ว ขั้นตอ

อ่าต่อ

องค์ประกอบที่ 8 : แผนการเงิน

องค์ประกอบที่ 8 : แผนการเงิน ผู้เขียน : รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์ อ.วิภาดา ตันติประภา ผศ.พรชนก รัตนไพจิตร ในการจัดทำแผนธุรกิจนั้น กิจการต้องทราบให้ได้ว่า

อ่าต่อ

องค์ประกอบที่ 7 : แผนการผลิต/ปฏิบัติการ

องค์ประกอบที่ 7 : แผนการผลิต/ปฏิบัติการ ผู้เขียน : อ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกิจการ ตล

อ่าต่อ

องค์ประกอบที่ 6 : แผนการจัดการและแผนคน

องค์ประกอบที่ 6 : แผนการจัดการและแผนคน ผู้เขียน : ผศ.วิทยา ด่านธำรงกูล ในส่วนนี้ผู้จัดทำแผนจะต้องระบุโครงสร้างขององค์การให้ชัดเจน โดยแสดงแผนผังโครงสร้

อ่าต่อ

องค์ประกอบที่ 5 : แผนการตลาด

องค์ประกอบที่ 5 : แผนการตลาด ผู้เขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร อ.ดร.ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ แผนการตลาด คือ การกำหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด

อ่าต่อ

องค์ประกอบที่ 4 : วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

องค์ประกอบที่ 4 : วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ ผู้เขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร อ.ดร.ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ วัตถุ ประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลัพ

อ่าต่อ

องค์ประกอบที่ 3 : การวิเคราะห์สถานการณ์

องค์ประกอบที่ 3 : การวิเคราะห์สถานการณ์ ผู้เขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร อ.ดร.ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ ขั้น ตอนแรกของการจัดทำแผนธุรกิจ คือ การพยายามทำความเข้าใจถ

อ่าต่อ